HomeФар­ма­ко­на­гляд

До ува­ги меди­чних пра­ців­ни­ків, паці­єн­тів, осіб і орга­ні­за­цій, які пред­став­ля­ють інте­ре­си пацієнтів!

Якщо у вас є інформація про побічні реакції при застосуванні препаратів, власників реєстраційних посвідчень на які є ТОВ "Істфарм", просимо повідомити відповідальних співробітників представників компанії за допомогою форми нижче або:

 • За телефоном:  (067) 821 06 22
 • По електронній пошті:  [email protected]
 • По пошті:  Київ, пр. Маяковського, 68, офіс 233

Фор­ма звернення

  Кон­та­ктні дані осо­би, що пові­дом­ляє про побі­чну реакцію: 

  ПІБ*

  Ел. адре­са*

  Теле­фон*

  Інфор­ма­ція про пацієнта: 

  Іні­ці­а­ли*

  Стать*

  Вік*

  Інфор­ма­ція про препарат: 

  Назва*

  Серія*

  Побі­чна реакція: 

  Про­я­ви*

  Сим­пто­ми*

  Діа­гноз*

  Поши­ре­ні питання

  Що таке Фармаконагляд?

  Фармаконагляд — це наука та діяльність, пов’язана з виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням побічних ефектів та інших проблем, пов’язаних із безпекою ліків. Основні цілі фармаконагляду полягають у запобіганні шкоди від побічних реакцій у людей, які виникають у результаті використання медичних товарів у межах або поза умовами реєстраційного дозволу та у зв’язку з життєвим циклом цих продуктів для охорони здоров’я.

  Яка голов­на мета Фармаконагляду?

  Головною метою фармаконагляду є сприяння безпечному та ефективному використанню продуктів для охорони здоров’я, зокрема шляхом надання своєчасної інформації про безпеку медичних товарів пацієнтам, медичним працівникам та громадськості. Таким чином, фармаконагляд є діяльністю, яка сприяє захисту пацієнтів та підтримці громадського здоров’я.

  Що таке побі­чна реакція?

  Будь-яка ненавмисна та шкідлива реакція на препарат, якщо вона викликана або прискорена активним компонентом (одним з інших компонентів) або пов'язана з порушеннями, що виникають у процесі виробництва.

  Чим регу­лю­є­ться Фармаконагляд?

  Здійснення діяльності щодо фармаконагляду відбувається відповідно до «Порядку здійснення фармаконагляду», затвердженого наказом МОЗ України 27.12.2006 року №898 у редакції наказу МОЗ України від 26.09.2016 року №996, стандартом «Керівництво. Лікувальні препарати. Належні практики фармаконагляду», затвердженого наказом МОЗ України 21.05.2015 року № 299. Ці документи гармонізовані з міжнародними підходами до здійснення фармаконагляду (ВООЗ) та європейським законодавством (Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 06.18.2002).

  Для письмового звернення щодо Побічних Реакцій, завантажуйте та заповняйте форму нижче: