HomeПро насКоман­да Істфарм

Ми Гаран­ту­є­мо, що Ви Зав­жди Отри­ма­є­те Най­кра­щі Результати

https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/doctor.png
Неза­ле­жно від того, який під­роз­діл вам потрі­бно, наша коман­да буде пра­цю­ва­ти над тим, щоб забез­пе­чи­ти най­ви­щий рівень обслу­го­ву­ва­н­ня, якість про­ду­кції та точність даних.

Др. Лео­нід Биков

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ФАРМАКОНАДЗОРУ

НАША КОМАНДАВисо­ко­кла­сні Спе­ці­а­лі­сти Роз­ви­ва­ють Поту­жну Компанію.

Dr. Nicholas King
КЕРІВНИК НАУКОВОГО ПІДРОЗДІЛУПроф. Вален­тин Кравець
Melissa Williamson, PhD
АНАЛІТИЧНА ГРУПАОкса­на Човник
Linda Hoffman, PhD
ЗАВІДУЮЧИЙ ЛАБОРАТОРІЄЮРоман Тичи­на, PhD