12 років досвіду

Роз­ви­ток ком­па­нії три­ває та при­ско­рю­є­ться кожно­го року. Від­кри­ва­є­мо філіали

9 реє­стра­ції у процесі

Постій­но попов­ню­є­мо свій порт­фель про­ду­ктів. Від­кри­ті для спів­пра­ці сто­сов­но реє­стра­ції ЛЗ

15 заре­є­стро­ва­них ЛЗ

Ми оби­ра­є­мо най­пер­спе­ктив­ні­ші моле­ку­ли та швид­ко авто­ри­зу­є­мо на укра­їн­сько­му ринку

400 м. кв.

Вла­сний GDP сер­ти­фі­ко­ва­ний склад у місті Киє­ві. Нале­жне збе­рі­га­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня ЛЗ 

Наша діяль­ність

Істфарм – імпор­тер, дистриб’ютор та виро­бник фар­ма­цев­ти­чної про­ду­кції. З момен­ту сво­го засну­ва­н­ня у 2009 році, ком­па­нія про­во­дить діяль­ність у сфе­рі імпор­ту та дистри­бу­ції фар­ма­цев­ти­чних пре­па­ра­тів на тери­то­рії Укра­ї­ни та має бага­то­гран­ний досвід робо­ти у фар­ма­цев­ти­чній галу­зі. Щоро­ку ми збіль­шу­є­мо мере­жу наших пар­тне­рів як на між­на­ро­дно­му рин­ку, так і на тери­то­рії Укра­ї­ни. Ми без­упин­но зба­га­чу­є­мо пор­тфо­ліо про­ду­ктів для того, щоб вико­ну­ва­ти нашу основ­ну місію – забез­пе­че­н­ня людей які­сни­ми та досту­пни­ми ліками. 

Наш досвід

Відповідальний Фармаконагляд

ФАРМАЦЕВТИКАВід­по­від­аль­ний Фармаконагляд

Під­трим­ка націо­наль­но­го регу­ля­тор­но­го меха­ні­зму нагля­ду за без­пе­кою лікар­ських засобів.
Сучасний Науковий Підхід

БІОМЕДИЦИНАСуча­сний Нау­ко­вий Підхід

Нале­жне засто­со­ва­н­ня біо­ло­гі­чних та іншіх при­ро­дни­чо-нау­ко­вих прин­ци­пів в клі­ні­чній практиці.
Потужна Аналітична База

ТЕХНОЛОГІЇПоту­жна Ана­лі­ти­чна База

Вико­ри­ста­н­ня над­су­ча­сних мето­дів роз­роб­ки та ана­лі­зу суб­стан­цій та лікар­ських речовин. 
Фахова Експертна Діяльність

КОНСАЛТИНГФахо­ва Екс­пер­тна Діяльність 

Нау­ко­во-техні­чні і орга­ні­за­цій­но-еко­но­мі­чні інно­ва­ції в фар­ма­цев­ти­чної галузі.

Наші пар­тне­ри

В СВІТІ:

https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/techdow_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/innate_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/poli_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/cisen-pharm-logo.png
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/genepharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/cell_biotech_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/jw_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/ncpc_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/reyoung_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/luoxin_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/ildong_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/quli_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/novalab_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/cspc-pharma-logo.png

В УКРАЇНІ:

https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/yuria_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/venta_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/astrapharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/vortis_pharma_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/optima_pharm_logo_small.jpg
https://eastpharm.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/badm_logo_small.jpg
Зустрі­не­мо­ся на най­ближ­чо­му галу­зе­во­му івенті

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image