HomeНаші Послу­ги

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми успі­шно­го отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми успі­шно­го отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Проведення попереднього аудиту та планування <b>CAPA</b>

Про­ве­де­н­ня попе­ре­дньо­го ауди­ту та пла­ну­ва­н­ня CAPA

Під­трим­ка під час про­це­су під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті умов виро­бни­цтва ЛЗ вимо­гам PIC/S (GMP).
Попередня експертиза реєстраційних матеріалів на лікарські засоби

Попе­ре­дня екс­пер­ти­за реє­стра­цій­них мате­рі­а­лів на лікар­ські засоби

На пре­па­ра­ти, що пла­ну­ю­ться бути пода­ни­ми на дер­жав­ну реє­стра­цію (пере­ре­є­стра­цію) в Україні.
Маркетингова авторизація лікарських засобів в Україні

Мар­ке­тин­го­ва авто­ри­за­ція лікар­ських засо­бів в Україні

Під­трим­ка під часу про­це­су реє­стра­ції (пере­ре­є­стра­ції) фар­ма­цев­ти­чних препаратів.
Надання точних ринкових даних для створення плану закупівель

Нада­н­ня точних рин­ко­вих даних для ство­ре­н­ня пла­ну закупівель

Поту­жна ана­лі­ти­чна база про­да­жів фар­ма­цев­ти­чних пре­па­ра­тів на тери­то­рії України. 
Послуги маркетингу та дистрибуції фармпрепаратів в Україні

Послу­ги мар­ке­тин­гу та дистри­бу­ції фарм­пре­па­ра­тів в Україні

Вла­сна мар­ке­тин­го­ва мере­жа охо­плює 24 обла­сті Укра­ї­ни. Дистри­бу­ція у лікар­нях та апте­ках, участь у тендерах.
Зберігання та транспортування фармпрепаратів на території України

Збе­рі­га­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня фарм­пре­па­ра­тів на тери­то­рії України

Вла­сний GDP сер­ти­фі­ко­ва­ний склад у місті Борис­піль пло­щею 400 м.кв.