HomeНаші Послу­ги

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми успі­шно­го отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

Від­по­від­аль­но під­хо­ди­мо до потреб замов­ни­ків. Має­мо ретель­но про­пра­цьо­ва­ні алго­ри­тми успі­шно­го отри­ма­н­ня дозвіль­ної документації. 

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
<b>Попередній аудит та CAPA</b>

Попе­ре­дній аудит та CAPA

Істфарм гото­ва про­ве­сти попе­ре­дню пере­вір­ку ваших виро­бни­чих поту­жно­стей, щоб під­го­ту­ва­ти їх до пере­вір­ки орга­нів охо­ро­ни здоров’я. Ми допо­мо­же­мо вам випра­ви­ти невід­по­від­но­сті та під­го­ту­ва­ти САРА. Ми має­мо цін­ний досвід у під­го­тов­ці ком­па­ній до пере­ві­рок GMP.
<b>Експертиза реєстраційних матеріалів</b>

Екс­пер­ти­за реє­стра­цій­них матеріалів

Про­во­ди­мо попе­ре­дню екс­пер­ти­зу реє­стра­цій­них мате­рі­а­лів на пре­па­ра­ти, що пла­ну­ю­ться бути пода­ни­ми на дер­жав­ну реє­стра­цію (пере­ре­є­стра­цію). Ми допо­ма­га­є­мо пар­тне­рам під­го­ту­ва­ти мате­рі­а­ли у від­по­від­но­сті до місце­вих вимог. 
<b>Зберігання</b>

Збе­рі­га­н­ня

Істфарм має 400 м.кв GDP сер­ти­фі­ко­ва­ний склад, для без­пе­чно­го збе­рі­га­н­ня гото­вої про­ду­кції, сиро­ви­ни та мате­рі­а­лів. Склад має 24/7 поже­жну та охо­рон­ну систе­ми спо­сте­ре­же­н­ня, а також ціло­до­бо­вий моні­то­ринг тем­пе­ра­ту­ри, що під­клю­че­ний до комп’ютерної систе­ми, зі спо­ві­ще­н­ня­ми у мобіль­но­му додатку.
<b>Точні ринкові дані</b>

Точні рин­ко­ві дані

Ми ана­лі­зу­є­мо та нада­є­мо точні рин­ко­ві дані для ство­ре­н­ня коре­ктно­го пла­ну заку­пі­вель. Ми воло­ді­є­мо поту­жною ана­лі­ти­чною базою про­да­жів фар­ма­цев­ти­чної про­ду­кції на тери­то­рії України.
<b>Маркетинг та дистрибуція</b>

Мар­ке­тинг та дистрибуція

Воло­ді­є­мо вла­сною мар­ке­тин­го­вою мере­жею, що охо­плює 24 обла­сті Укра­ї­ни. Дистри­бу­ція у лікар­нях та апте­ках, участь у тен­де­рах з дер­жав­них закупівель.
<b>Отримання Реєстраційного Посвідчення</b>

Отри­ма­н­ня Реє­стра­цій­но­го Посвідчення

Істфарм надає все­сто­рон­ню під­трим­ку під час про­це­су реє­стра­ції (пере­ре­є­стра­ції) фар­ма­цев­ти­чних пре­па­ра­тів та допо­ма­гає в отри­ман­ні Реє­стра­цій­но­го Посвід­че­н­ня на ЛЗ.